REGLER FÖR GOLFBIL PÅ TÄVLING!

För att underlätta för alla genom att ha en enhetlig policy inför vi nu Svenska Golfförbundets regler för användande av persontransporthjälpmedel (PTHM) vid alla våra klubbtävlingar. Det innebär att det krävs ett läkarintyg som skall vara godkänt av en representant för TLGK styrelse alt Klubbchef samt Tävlingskommittén. Detta intyg skall inför varje tävling uppvisas för att PTHM skall få användas. Nedan finns ett utdrag ur Spel och Tävlingshandboken som reglerar detta.

Ur Spel- och Tävlingshandboken Kapitel 6.1.2.1 Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel (PTHM) i tävling och handicapronder: ”SGF:s grundsyn är att golf är en idrott och friskvårdsaktivitet varför användandet av PT såsom golfbil, golf-moped, cykel eller motsvarande bör regleras. Terrängkörningslagen förbjuder körning utan särskild dispens, vilken utfärdas av Länsstyrelse för exempelvis personer med rörelsehinder. En GK måste därför ha en sådan särskild dispens från sin Länsstyrelse. När det gäller rörelsehinder är SGF:s tolkning att detta hinder skall vara av kronisk karaktär och dessutom intygat av läkare där giltighetstiden för intyget bör fastställas.

Särskilt tillstånd kan då medges enligt följande:

  • För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens av klubbstyrelse. Giltighetstiden bör överensstämma med giltighetstiden på läkarintyget • Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävling på annan klubb enligt denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppna endast för ålderskategori – D60, H65 eller äldre • För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom dispens från SGF:s förbundsläkare • Samtliga ronder spelade med PTHM där villkoren för handicaprond är uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte.

Körkort krävs för att få köra golfbil.

Regeln som reglerar detta för våra tävlingar från och med nu ser ut som följer:

Persontransporthjälpmedel (PTHM) Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och UGC. Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1. *Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare. Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.