2017-2020

Styrelsen tar i sin verksamhetsplan upp att en masterplan kommer att arbetas fram för att komma till rätta med ett antal utmaningar kring säkerhet, vattentillgång samt träningsmöjligheter. Klubben är ute efter en långsiktig plan.

Detta arbete vilket organiseras genom en banutvecklingsgrupp påbörjas och tillslut under 2020 finns en plan framme vilken projektgruppen och styrelsen anser uppfyller alla de kriterier verksamheten ställer på en masterplan. Ett samarbete inleds med (re)golf design AB och arkitekten Christian Lundin. Processen att säkerställa bygglov, tillstånd för mottagning av massor liksom tillstånd i Länsstyrelsen initieras.

2020

Juni

Fas1 - Byggstart

I juni har klubben fått alla nödvändiga tillstånd att påbörja ett projekt. Vi har då också tecknat avtal med S Blomquist Entreprenad AB för att tillhandahålla de massor som i Fas 1 kommer tas emot, liksom vara den leverantör som kommer stå för merparten av arbetet på banan under ombyggnaden. Den del av projektet vi valt att kalla Fas 1 påbörjas för att förbättra säkerheten mot fastigheter längs med nuvarande hål 10 liksom öka vattentillgången.

Arbetet genomförs på ett sådant sätt spelet på banan skall påverkas så lite som möjligt fram till slutet av september. Från Oktober och framåt kommer arbetet att accelerera vilket betyder att hålen 1,9,10 och 11 kan komma att stängas under en period. 

Fas 1 och vad denna fas innebär beskrivs tydligare i ett eget avsnitt.

 

Oktober

Medlemsmöte

 

Den första oktober släpps material om vår masterplan och hur styrelsen hoppas att få möjlighet att realisera den. Då genomförandet av en masterplan på det sätt styrelsen avser kommer att påverka tillgången till anläggningen under byggtiden liksom hur vår anläggning kommer se ut och underhållas i framtiden anser styrelsen att genomförandet behöver förankras hos medlemmarna genom en omröstning. Ett medlemsmöte måste alltså genomföras där medlemmarna bifaller styrelsens förslag för att klubben skall kunna gå vidare med den tänkta planen.

Information kring pågående arbete med ”fas 1” (vid nuvarande hål 1,9,10 och 11) och den presenterade tidplanen och målsättningarna med genomförandet av vår masterplan innebär alltså i korthet följande:

  • Efter fas 1 kommer arbetet kring range och korthålsbana att prioriteras. Vi vill så snabbt som möjligt kunna ta våra nya träningsområden och korthål i bruk samt lösa de akuta säkerhetsproblemen i området, för att därefter ta oss an återstående delar som skall förbättras på vår bana.
  • Vi ser det som sannolikt att de tillstånd som krävs för fortsatt mottagning av massor liksom bygglov kommer godkännas, vilket möjliggör att vi fortsätter med fas 2 direkt efter avslut av fas 1 under 2021.
  • En kort byggtid med hög tillgänglighet till banan under säsong. Ombyggnaden skall ske med fokus på maximal tillgänglighet till banan under säsong (maj-sept) samtidigt som vi önskar avsluta projektet under 2024.
  • Ombyggnationen finansieras utan ny insats från medlemmarna. Finansiering sker främst genom mottagande av jordmassor och bidrag.

Styrelsen önskar vid beslutsmötet medlemmarnas godkännande att gå vidare enligt plan och genomföra förändringarna på vår anläggning utifrån vår Masterplan.

 

2021

Juli

Fas 1 - avslut

Under vintern och våren har arbete med införsel av massor liksom formning av hela det område som avser Fas 1 i projektet pågått. Från mars/april har spelytor tagit form med ett helt nytt korthål nya dammar och bevattningssystem i den norra delen av banan. Vi har två nya greenområden och en green som vi flyttat. Alla nyskapade kullar har tillförts ytmaterial och såtts. Slutbesiktning av detta område förväntas ske någon gång efter midsommar och när vi närmar oss kommer datum för att åter öppna denna del för spel att beslutas.

 

Planerad start Fas 2

Massor av träningsområde eller träningsområde av massor…

För att påbörja Fas 2 i projektet krävs att vi har alla nya och uppdaterade tillstånd på plats. Med de handläggningstider som är normalt hoppas vi kunna fortsätta in i Fas 2 så snart vi avslutar Fas 1 under sommaren 2021. Att kunna fortsätta utan stopp är otroligt viktigt för att vi skall kunna bibehålla de massflöden som etablerats under Fas 1. Vi behöver dessa massor för att kunna realisera planen och den design som planerats men också som en viktigt komponent i projektets finansiering. 

Nytt träningsområde och att bygga bort den säkerhetsrisk vårt övningsområde idag utgör är det absolut viktigaste och prioriterade området att starta. Se beskrivningen av de olika delarna i träningsområdet ovan.
För att kunna påbörja flytten av vår “practice area” krävs det att vi först får in massor och kan anlägga själva utslagsplatserna.

2022

Andra kvartalet

Rent planeringsmässigt är det i projektet viktigt att vi kan erbjuda träning så gott det går under bygget. Därför kommer de nya området för utslagsplatser att byggas först. Denna del kan med uppsatt temporärt nät möjliggöra att vi under träningstiden kan värma upp ordentligt. Vi kommer också utreda om digitala hjälpmedel kan möjliggöra bättre träning utan att vi kan slå fulla slag, utan rakt in i ett nät.
Under hela denna tid körs massor in och arbete med puttinggreen, korthål/footgolf och pitch område startas successivt.

Vi kommer också gräva ut och påbörja arbetet med det nya hål 18 liksom att flytta den bilväg som ligger i området. Denna del av vår bana ligger idag väldigt lågt. För att kunna möjliggöra de förändringar som önskas här och på andra delar av banan kommer hela detta område att höjas markant. Att göra detta kommer att ta tid, men är också en viktig del i vår finansiering.

2023

Kvartal 2 - 3

Nya träningsområdet klart

Efter ca två år räknar vi med att vi har hela vårt träningsområde spelbart. Korthål, footgolf, belysning, puttingområde och “practice area” eller range kommer nu stå färdigt. Om vi är helt färdiga även med pitchområdet återstår att se, men vi hoppas att även detta går enligt plan och kan öppnas.

Häftigt att kunna erbjuda ett av Västsveriges bästa träningsområden med ett centralt läge i Göteborg och Torslanda.
Mot slutet av detta arbete påbörjas även områden och nya spelytor på vår bana. Arbetet med att skapa kull system och anlägga våra nya bunkrar, greenområden och greener kommer påbörjas. Merparten av detta arbete sker såklart utanför spelsäsong men det kommer märkas att banan förändras.

Hela vår bana och träningsområde kommer delas in i zoner och vi kommer med tiden att publicera vilka områden som kommer påverkas när. Rätt logistik och lagom takt är viktigt för att maximera spelbarheten men samtidigt kunna genomföra bygget tillräckligt snabbt.

 

2024

Fas 2 - Avslut

Äntligen dags att öppna vår bana med 18 “nygamla” hål! Vi kommer då vara medlemmar på en bana med en av västsveriges bästa träningsanläggningar och en bana som kommer utmana alla typer av golfare, och erbjuda oss något nytt varje gång vi spelar.
2024 räknar vi med att byggprojektet med mottagning av massor är avslutat och att vi då som klubb har en bana och anläggning med rätt förutsättningar att nå vår vision.

“Torslanda GK är en öppen, välkomnande och aktiv klubb som erbjuder generösa möjligheter till bra golf för alla kategorier av spelare. Banan, med sin havsnära och unika miljö, skall upplevas och vara ansedd som Västsveriges roligaste och mest välskötta seasidebana. Klubben skall också vara en samlingsplats för givande social samvaro.”

En bana med rätt förutsättningar att underhållas och fortsätta förbättras i enlighet med vår masterplan, och en samlingsplats för alla våra medlemmar.