Nio frågor om Torslanda GKs masterplan

Torslanda Gk jobbar just nu med att ta fram en masterplan och har anlitat banarkitet Pierre Fulke.

På senaste vårmötet besökte Pierre oss för att berätta om arbetet.
Vi har ställt 9 frågor om vad som pågår till Anders Engelbrektsson i styrelsen som leder arbetet med masterplanen.
 1. Vad är en masterplan?
  En masterplan är en komplett plan, i linje med klubbens vision, som ser över och planerar samtliga behov och som man kan genomföra i en takt som passar klubbens ambitioner och resurser.
 1. Varför behöver Torslanda GK en masterplan?
  Vi har länge pratat om förbättrade träningsområden, ändrad bansträckning, nya tees, förbättrad säkerhet. Dessutom behöver vi skapa möjligheter att magasinera mer vatten för att säkra banans kvaliet.
  Dessutom, varje år görs kontinuerliga förbättringar på banan och träningsområden. Ibland blir åtgärder akuta och vi tvingas göra saker som vi senare får ändra. Med en masterplan får vi ett långsiktig plan för hur vi vill att anläggningen ska utvecklas. Vi kan planera att genomföra förbättringar i en bra ordningsföljd.
 1. Vilka områden är mest prioriterade?
  Det viktigast är att lösa ett antal säkerhetsproblem, såsom rangen där vi har problem med att bollar når ut till hamnområdet och vid de nya och nytillkommande bostadsområden intill 2:an och 10:an. Sen är vattentillgången också av hög prioritetet.

 2. Ska man göra allt på en gång?
  Nej, det kommer att ske ettappvis. En detaljerad plan har inte tagits fram ännu. Men gissningsvis kommer detta att genomföras under en period på ca 5 år där arbetet startar redan i år. Vi avser att genomföra planen i takt med att vår ekonomi så tillåter.
 1. Hur har arbetet initierats och pågått?
  Initiativet till en masterplan kommer från vår banchef som har diskuterat frågan med styrelsen och med banutvecklingsgruppen. Kontakt togs med banarkitekt Pierre Fulke våren 2018, och i enlighet med information på medlemsmöten startades arbetet upp under 2018 och har fortsatt fram till presentationen på vårmötet. Pierre och hans medarbetare har jobbat relativt självständigt men har stämt av med banchef, styrelsen och banutvecklingsgruppen under tiden. Han har också besökt klubben vid flera tillfällen.
 1. Vad innehåller masterplanen?
  Planen innehåller en komplett genomgång av hålen, hålordning, träningsområden med förslag till förändringar. Som en del av planen har man för avsikt att undersöka möjligheten att ta emot massor som kan användas till att fylla ut och modulera ytor men som också kan vara en betydande inkomstkälla. För att se Pierre Fulkes presentation klicka här... 

  Masterplanen visar hur vi kan skapa:
  - En längre range och förbättrade träningsområden (inkludera nya vinterträningsanläggningen)
  - Förbättrad säkerhet vid nuvarande hål 2 och hål 10
  - Större och fler dammar som kan magasinera vatten (+80 000 mᶾ)
  - Förbättrad korthålsbana
  - Förbättrad bansträckning med ett läckert hål 18 som slutar vid klubbhuset
  - Nya och förbättrade greenområden, bunkrar och nya tees
 1. Kommer vi får en bättre bana?
  Vi kommer få en mer genomtänkt, attraktiv och ändamålsenlig anläggning av högre kvalitet och med bättre funktion och större kapacitet på träningsområdena.
  Kommer banan att vara ospelbar när detta genomförs?
  Vi vill så långt det är möjligt undvika att behöva stänga delar av banan. En viktig del av masterplanen är att planera in åtgärderna så att de minimerar negativa effekter. Det gäller både spel och träningsområden. T ex vad gäller området där lilla banan är, så visar masterplanen relativt stora förändringar, och när det området byggs om så bör man försöka hitta ersättningsytor att träna på om det är möjligt.
 1. Vad händer nu?
  Styrelsen ska ta ställning till hur Pierre Fulkes uppdrag kan fullföljas. Samtidigt pågår kontakt med kommunen kring mottagande av massor som är en viktig förutsättning för finansiering. Beroende på hur det faller ut så ska därefter finansieringplan och genomförandeplanering göras.
 1. Hur kan medlemmarna hålla sig informerade och bidra?
  Information till medlemmarna kommer ges via nyhetsbrev och finnas på hemsidan. När så påkallas kommer styrelsen kalla till medlemsmöte för beslut.
  Givetvis är olika typer av medlemsbidrag och insatser mycket välkommna. Hör av dig till kansliet om du har möjlighet att bidra i planerings och genomförandearbetet med arbete, kunskap eller med sponsring. Mer info kommer via våra informationskanaler om hur man som medlem, leverantör eller sponsor kan bidra.