Masterplanen 2019

Vad händer kring masterplanen – kort statusuppdatering och klarlägganden

Styrelsen får en del frågor angående masterplanen för banans och träningsområdenas långsiktiga utveckling. Planen som presenterades på vårmötet syftar till att lösa ett antal säkerhetsproblem, ge oss större vattenmagasin, skapa förutsättningar för förbättrat banunderhåll, ge oss bättre träningsytor och en bättre golfupplevelse rent allmänt.

Styrelsen arbetar nu med projekteringen. Vi diskuterar olika lösningar med banarkitekt och tilltänkta entreprenörer för att få fram kompletta kalkyler och tidplaner. Vi har även tagit kontakter med olika kommunala intressenter för att utreda hur vi kan gå vidare med projektet.

Vi vill göra ett klarläggande avseende projektets finansiering: Vår utgångspunkt är att projektet skall kunna finansieras i första hand genom att vi tar emot jordmassor och i andra hand genom ett banklån. Målsättningen är att den årliga medlemsavgiften inte skall påverkas nämnvärt av detta projekt.

När vi är klara med projekteringen kommer styrelsen att kalla till ett medlemsmöte där beslutsunderlag kommer presenteras. Datum för detta möte är ännu ej bestämt.

Nedan finner du länkar till till mer information: